ultra tech

Ultratech คือ

รักษาพนักงานคุณภาพขององค์กรได้มากขึ้นและยาวนานขึ้นอีกระดับ
เพิ่มแรงจูงใจในการทำงานและสร้างผลงานต่อเนื่องด้วย
บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า

Ultratech คือ บริการสวัสดิการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า ซึ่งพนักงานสามารถเบิกเงินเดือน ล่วงหน้าของตนตามระยะเวลาการทำงานจริง คำนวณจากข้อมูลเวลาการเข้า-ออกงานมา ใช้ได้ก่อนถึงวันเงินเดือนออกตามที่บริษัทกำหนด Ultratech ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางด้าน การเงินให้แก่พนักงาน ลดความเสี่ยงทางการเงินจากการกู้ยืม ทำให้พนักงานมีความสุขใน การทำงานเพิ่มมากขึ้น และอยู่กับบริษัทได้นานขึ้น

Ultratechとは
ติดต่อสอบถาม

ultra tech 3つの特徴

Ultratech สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับพนักงาน

ติดต่อสอบถาม

ultra tech 企業メリット

ขั้นตอนการดำเนินธุรกรรม

ビジネスフロー ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนในการติดตั้ง

ติดต่อสอบถาม back to TOP